03/04/2023 06:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Duyệt Vi thảo đường
閱微草堂

Tác giả: Kỷ Quân - 紀昀

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 22:39

 

Nguyên tác

讀書如遊山,
觸目皆可悅。
千岩與萬壑,
焉得窮曲折,
煙霞滌蕩久,
亦覺心胸闊。
所以閉柴荊,
微言終日閱。

Phiên âm

Độc thư như du sơn,
Xúc mục giai khả duyệt.
Thiên nham dữ vạn hác,
Yên đắc cùng khúc chiết,
Yên hà địch đãng cửu,
Diệc giác tâm hung khoát.
Sở dĩ bế sài kinh,
Vi ngôn chung nhật duyệt.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Đọc sách như chơi núi
Chạm tới là vui rồi
Ngàn non cùng vạn thẳm
Sao hết được mọi nơi
Khói mây gội sạch mãi
Lòng ta rộng ngàn khơi
Cho nên đóng cửa lại
Sách hay muốn đọc hoài
Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỷ Quân » Duyệt Vi thảo đường