Một cánh hai cánh ba bốn cánh
Năm cánh sáu cánh bảy tám cánh
Chín cánh mười cánh cánh cánh bay
Bay vào hoa lau đều chẳng thấy


Nguồn: Thơ văn cổ Trung Hoa, mảnh đất quen mà lạ, NXB Giáo dục, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)