Một cánh hai cánh ba bốn cánh
Năm cánh sáu cánh bảy tám cánh
Chín cánh mười cánh cánh cánh bay
Bay vào hoa lau đều chẳng thấy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)