Rêu theo mưa mọc trên tường thấp,
Suối nước trong róc rách bình yên.
Nếu trở ngại hề không về được,
Ngàn đời sau chỉ tiếng đỗ quyên.

tửu tận tình do tại