Ải đầy tuyết lạnh đầu lâu,
Chức quan trọng yếu chỉ trao một vài.
Biết nhau nay chẳng còn ai,
Đường đời khó lắm, chê bai lệ thường.
Cùng thời đất hẹp hết phương,
Trời cao số tốt rộng đường đi qua.
Thừa trừ lẽ ấy đâu xa,
Ngắm mai nâng cốc cười xoà bên nhau.

tửu tận tình do tại