Xưa kia ở huyện Bành Trạch
Có người khuất khúc làm quan
Chức coi trăm dặm vẫn lớn
Tiên sinh há chẳng bần hàn
Hoa cúc còn vàng không đấy
Màu liễu vì ai rạng quang
Đày nam trắng đầu có khách
Bến sông cô quạnh hỏi han

tửu tận tình do tại