Cùng công danh Đào Dữu ở Bồn Thành,
Miếu thì hư lầu lại đẹp trọng khinh.
Cuồn cuộn sóng Trường giang trôi bất tận,
Bóng chiều buông soi sáng núi Hoài xanh.

tửu tận tình do tại