Ông ơi đừng bắt xuân sầu,
Sầu không thể buộc lỗi vào gió xuân.
Uá vàng liễu rủ tà huân,
Dưới trăng hoa hạnh cũng ngưng tươi màu.
Nhỏ to trời đất thấp cao,
Hiền ngu sáng tối có nào khác nhau.
Sự đời tiên liệu đón rào,
Dung hoà mọi việc làm sao lo buồn.

tửu tận tình do tại