Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 03/07/2008 04:07 bởi Vanachi
Trần Thuấn Du 陳舜俞 (1026-1076) tự Lệnh Cử 令舉, tự hiệu Bạch Ngưu cư sĩ 白牛居士, người Hồ Châu, Chiết Giang, đỗ tiến sĩ năm Khánh Lịch thứ 6 (1046) triều Tống Nhân Tông, nhậm Thiêm thư Thọ Châu phán quan công sự. Ông thường cùng qua lại với Âu Dương Tu, Tô Thức, Tư Mã Quang. Sau ông không chịu thi hành “Thanh miêu pháp” của Vương An Thạch nên bị truất chức, đánh đòn, bị đày và giam trong ngục, rồi chết trong ngục. Tác phẩm có Đô quan tập 都官集 gồm 30 quyển nay đã thất truyền.