25.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 13/09/2018 17:00 bởi tôn tiền tử
Từ Tích 徐積 (1028-1103) tự Trọng Xa 仲車, người Sơn Dương (nay là Hoài An, Giang Tô) đời Bắc Tống, đỗ tiến sĩ năm Trị Bình thứ 4, cử làm giáo thụ Sở châu, đổi làm Tuyên đức lang, thờ cha mẹ có hiếu. Sau khi chết được thuỵ là Tiết Hiếu xử sĩ. Thơ ông lạ lùng phóng khoáng, tưởng tượng phong phú, không gò bó, được Tô Thức khen. Tác phẩm có Tiết Hiếu tập.