Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/08/2014 11:43 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/08/2014 11:58 bởi hongha83
Vương An Quốc 王安國 (1028-1074) tự là Bình Phủ 平甫, hiệu Khang Hầu 康侯, người Lâm Xuyên, Phủ Châu (nay thuộc Phủ Châu, Giang Tây). Ông là nhà thơ, nhà văn đời Bắc Tống và là em trai của Vương An Thạch. Năm đầu niên hiệu Hy Ninh đời Tống Thần Tông (1068), ông đỗ tiến sĩ cập đệ. Vương An Quốc đã trải qua các chức: Phán quan đại lý tự thừa, Tập hiền hiệu lý. Sau khi Vương An Thạch bị cách chức Tể tướng, ông bị người viện cớ đoạt chức quan. Hầu hết các tác phẩm thơ văn của ông đã bị mất, nay chỉ còn Vương hiệu lý tập 1 quyển.