Bóng trăng sáng rỡ trời
Ánh tà dương chuyển đất
Trời treo trục đất ngàn vạn năm
Trúc phấn còn dấu lệ xuân nồng
Thương Ngô mờ mịt Cửu Nghi cao
Sông Tương giận dữ sóng nước gào
Xiêm y không hoà dây đàn đứt
Bia miếu Hoàng Lăng bể đổ nhào
Chim xuân khóc, lá thu bay
Ghe thuyền đã đi rồi trở lại
Xuống nam tuần Hồ, Thuấn không về

tửu tận tình do tại