Mắt đau nhìn sách đọc sao xong
Từ tạ khách rồi, yến vắng không
Muốn rút ngày dài khôn thế được
Trước hiên lui tới đủ trăm vòng


Nguồn: Đường thi trích diễm/ NXB Long Giang, 1949.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)