Mười tháng ba trời xuân u ám
Mưa trên sông làm ẩm gió đông
Mưa vương lấm tấm má hồng
Giọng ca người đẹp vọng trong nước trời
Giải cầu vồng bỗng ngoài cửa hiện
Nắng trưa xuyên ráng biển màn mầu
Bước chân người đẹp lướt mau
Thoắt lên vời núi bên mồ Tiểu Chân
Hoa Dương đến bước tiên từ biển
Vị Ngũ Hồ đượm chén trên tay
Sư Bảo sơn hương trà bay
Chầy kình vừa điểm dứt bài giục hoa
Tay lão tiên say đề hiên đá
Nét như hoa cánh lả tả bay
Sứ hoa đến tự Bồng Lai
Tiết trời hăm bốn sáng ngày tin hoa
Giấy đay Thục khúc ca Tử Dạ
Tay lão tiên đề tả buồn xuân

tửu tận tình do tại