Mây mầu mưa đỏ tối Trường Môn
Đài biếc san hô dấu vẫn còn
Đào mận gió đông mơ cánh bướm
Quan sơn trăng sáng gửi hồn quyên
Ngọc lan sương lạnh nghìn cây trống
Kim cốc hương tiêu một chuyện buồn
Bác mặc sân hoa rơi chớ quét
Sắc xuân hãy giữ đến hoàng hôn

tửu tận tình do tại