Đất khách, mận đào mọc với ai?
Cánh hồng bừng sáng đội sương mai.
Dì gió một đêm ghen vẻ đẹp,
Thềm rêu vô số xác hoa rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.