Ban mai còn tươi tốt,
Chiều xế đã tơi bời.
Sớm muộn lẽ có khác,
Người ta cũng thế thôi!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927