Thấm thoắt lâu bên sông Sở này
Rượu không lá rụng lại năm đầy
Triền miên biển tối ngồi chơi mãi
Thỉnh thoảng trời xanh ngước thấy ngay
Dũ Lý cùng giam chồng dịch khó
Dương Hùng thua thảo thái huyền hay
Lệ tràn sướt mướt ca chưa dứt
An ủi buồn thơ đã có đây

tửu tận tình do tại