08/07/2020 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán trung thư hoài
館中書懷

Tác giả: Hách Kinh - 郝經

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2018 16:10

 

Nguyên tác

星麾留滯楚江邊,
葉落樽空又一年。
兀坐正如游黑海,
舉頭時復見青天。
拘同羑里難重易,
拙甚楊雄愧草玄。
聞說長歌猶慟哭,
慰愁賴得有詩篇。

Phiên âm

Tinh huy[1] lưu trệ Sở giang[2] biên,
Diệp lạc tôn không hựu nhất niên.
Ngột toạ chính như du hắc hải,
Cử đầu thời phục kiến thanh thiên.
Câu đồng Dũ Lý[3] nan trùng dịch[4],
Chuyết thậm Dương Hùng[5] quý thảo huyền[6].
Văn thuyết trường ca do đỗng khốc,
Uý sầu lại đắc hữu thi thiên.

Dịch nghĩa

Thấm thoắt dừng lại bên sông Sở đã lâu
Lại một năm nữa lá rụng không rượu
Ngồi một mình như đi chơi biển tối
Thỉnh thoảng ngước lên lại thấy trời xanh
Giống như Dũ Lý, song khó chồng dịch
Vụng hơn Dương Hùng, không thảo ra được thái huyền kinh
Ca dài chưa xong đã khóc oà lên
An ủi nỗi buồn may còn có thơ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thấm thoắt lâu bên sông Sở này
Rượu không lá rụng lại năm đầy
Triền miên biển tối ngồi chơi mãi
Thỉnh thoảng trời xanh ngước thấy ngay
Dũ Lý cùng giam chồng dịch khó
Dương Hùng thua thảo thái huyền hay
Lệ tràn sướt mướt ca chưa dứt
An ủi buồn thơ đã có đây
Bài này tuyển từ Lăng Xuyên tập quyển 13. Trong 16 năm tác giả bị giữ ở Chân Châu, làm nhiều thơ để khuây khoả qua những ngày bị giam hãm.

[1] Như “tinh trì” (sao chạy), chỉ ngày tháng trôi nhanh.
[2] Tức Trường Giang. Chân Châu ở bên Trường Giang.
[3] Nơi vua Trụ giam Văn Vương. Nay ở Thang Âm, Hà Nam có Dũ Thành, tức Dũ Lý.
[4] Tương truyền Phục Hy vạch ra bát quái, khi Chu Văn Vương bị tù ở Dũ Lý đã chồng lên thành 64 quẻ. Ý nói cũng bị tù như Văn Vương nhưng không làm được gì.
[5] Văn học gia nổi tiếng đời Tây Hán, tự Tử Vân.
[6] Thảo ra Thái huyền kinh. Dương Hùng dựa vào Kinh dịch viết ra Thái huyền kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hách Kinh » Quán trung thư hoài