絕句四首其三

兩個黃鸝鳴翠柳,
一行白鷺上青天。
窗含西嶺千秋雪,
門泊東吳萬里船。

 

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3

Lưỡng cá hoàng ly minh thuý liễu,
Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên.
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết,
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.

 

Dịch nghĩa

Hai con hoàng anh hót trong hàng liễu biếc,
Một hàng cò trắng bay vút lên trời xanh.
Song cửa ngậm tuyết núi Tây Lĩnh đã từ nghìn năm,
Ngoài cửa đậu những con thuyền của Đông Ngô xa tới muôn dặm.


(Năm 765)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

泊: bạc hay cốt?

Rất hoan nghinh và cám ơn bạn tducchau đã cung cấp một giai thoại thật hay. Xin bạn cắt nghĩa thêm 泊: đọc cốt hay bạc? Nghĩa của 2 trường hợp đó khác nhau? Tôi mong được rõ nghĩa của câu thơ cuối được tường tận hơn. Rất cám ơn bạn một lần nữa, và cũng xin được tấm tắc khen thêm một lần nữa "giai thoại hay quá"!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

泊: Đúng là "bạc"!

Quả đúng vậy! Cảm ơn bác Hoanggiapton! 泊: bạc.
Xin nhận lỗi do sơ xuất - Xin được hiệu chỉnh lại.
Một lần nữa - Xin được cảm ơn bác.
Trân trọng!

Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Oanh vàng kiễu biếc, kêu hai chiếc,
Cò trắng trời xanh, vút một hàng.
Tây lĩnh ngàn năm song ngậm tuyết,
Thuyền Ngô muôn dặm cửa ngoài sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trong liễu đôi oanh hót vang,
Trời xanh cò trắng một hàng vút lên.
Tuyết Tây song thấm ngàn niên,
Cửa ngoài vạn dặm đậu thuyền Đông Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Tú Vinh

Liễu xanh xanh thánh thót đôi oanh
Trời biêng biếc trắng toát hàng cò
Song soi núi tuyết xa mờ
Cửa ngoài lớp lớp đỗ bờ thuyền Ngô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cành thuý liễu hoàng oanh hót gió,
Một đàn cò bay trổ lên không.
Mé tây núi tuyết dòm song,
Thuyền Ngô muôn dặm cửa đông đậu đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Liễu biếc, oanh vàng vang vọng hót,
Trời xanh, cò trắng vút bay lên.
Song ôm Tây Lĩnh ngàn thu tuyết,
Cổng đậu Đông Ngô vạn dặm thuyền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Liễu xanh, hót cặp oanh vàng,
Trời xanh, cò trắng một hàng vút bay.
Nghìn năm Tây Lĩnh tuyết đầy,
Thuyền Ngô vạn dặm đậu ngay cổng vào...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cặp oanh vàng véo von bờ liễu,
Đàn cò trắng bay thẳng trời cao.
Qua song, tuyết núi Tây còn đọng,
Thuyền Ngô xứ lạ đậu lối vào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Liễu xanh hót cặp oanh vàng,
Trời xanh điểm trắng một hàng cò bay.
Bên song dấu tuyết non Tây,
Thuyền Ngô viễn xứ đậu ngay cửa ngoài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối