Giang Nam liễu
Lá nhỏ bóng chưa râm
Mảnh khảnh mầm xanh ai nỡ bẻ
Cành non oanh cũng né ca ngâm
Chờ đến tiết xuân thâm

Tuổi mười bốn
Ôm lòng tỳ bà, đàn
Nhà trên nghịch tiền, nhà dưới trốn
Gặp nhau ngày ấy đã lưu tâm
Huống nữa đến hôm nay


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.