Ai đem xuân sắc đi đâu hết?
Hồng lục yêu kiều nửa chẳng còn.
Tơ liễu trái du theo gió thổi,
Nhởn nhơ bay loạn bỏ không vườn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.