Đấu cỏ trước thềm sơ ngộ,
Xuyên kim trên gác tương phùng.
Quần là gió thoảng ngọc thoa rung.
Mực tô mày thấm biếc,
Mặt thẹn phấn sinh hồng.

Nước chảy rồi theo xuân khuất,
Mây trôi sẽ với ai cùng.
Men phai nghĩ giận ngọc bình phong.
Tìm nhau trên lối mộng,
Hoa rụng bóng mưa lồng.