Nhỏ ngắm hoa, lớn chưa thấy đủ
Bên ven sông thấy lú hoa hồng
Chiều về bỗng nổi gió đông
Cuốn hoa theo gió, rơi trong nhà nào?

tửu tận tình do tại