Mua Hán Dương u nhàn đất núi
Dâm bụt rào, vài bụi quang lang
Chỉ phường khỉ lớn đi ngang
Trêu người lấy trái liệng quăng khắp nhà

tửu tận tình do tại