Tình cờ cùng hái rau tần trắng
Lại cùng nàng theo đám rước thần
Dám đâu nói rõ nội tâm
Hỏi xem duyên nợ, âm thầm quẻ gieo

tửu tận tình do tại