Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 30/06/2014 11:39 bởi tôn tiền tử
Vu Hộc 于鵠 sống khoảng năm Đại Lịch, Trinh Nguyên, ẩn cư ở Hán Dương, từng làm tòng sự ở phủ, thơ 1 quyển.