Cô bé cưỡi trâu hát "Trúc chi"
Ven sông sen, ấu lúc đương thì
Chẳng lo trời tối không về được
Chuối vượt hàng rào, dấu đã ghi

tửu tận tình do tại