Vừa xót chân trời thân đất khách
Lại buồn góc bể biệt người thân
Năm canh quán lẻ vầngd trăng quạnh
Say tỉnh đâu đâu chẳng lệ dầm