Uống đã mấy ngày chưa đi được
Lại rong chơi lầu gác ao chuôm
Hôm nay tới núi Thạch Môn
Lại làm chầu nữa khi còn bên nhau
Sóng thu nổi trắng phau sông Tứ
Núi Tồ Lai nét rõ cuối trời
Ta như thân cỏ sắp rời
Rượu nồng đang có, ta thời cạn nao

tửu tận tình do tại