124.00
28 bài thơ
Tạo ngày 15/05/2015 09:24 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Cửa mở (NXB Văn học, 1970).