Đất được mùa hoa, ta: mùa đời
Mỗi lòng thơm toả một hương vui
Như người ươm hạt yêu quả chín
Đi suốt đường hoa, chỉ ngắm người


1963

Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970