Trăng lặn mùa thu trên Cửu Giang
Đình côi, u uẩn tiếng Tỳ bà
Chòm lau cười tớ ham dong ruổi
Già lão sao còn thích nổi trôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)