Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tăng Địch (1 bài)
- Lý Thạch (5 bài)
- Hàn Nguyên Cát (1 bài)
- Diêu Khoan (1 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 06/08/2014 11:19 bởi tôn tiền tử
Vương Thập Bằng 王十朋 (1112-1171) tự Quy Linh 龜齡, hiệu Mai Khê 梅溪, người Lạc Thanh, Ôn Châu (nay thuộc Chiết Giang), là một chính trị gia và tác gia yêu nước đời Nam Tống. Ông đỗ trạng nguyên khoa tiến sĩ năm 1157, làm Thừa sự lang, Kiến vương phủ tiểu học giáo thụ. Ông tính cương trực không xu nịnh, phê phán triều chính không kiêng nể.