Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 28/10/2008 00:51 bởi hongha83
Hồng Tuân 洪遵 người Ba Dương, đời Nam Tống. Đỗ tiến sĩ, làm đến chức Chính điện học sĩ. Thích thơ Dương Vạn Lý, cùng trong trường phái thơ Giang Tây. Tác phẩm: Bình trai văn tập.

Nguồn: Thiên gia thi/ NXB Hội Nhà Văn, 1998

 

Tuyển tập chung