Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (53 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 18/03/2015 22:10 bởi tôn tiền tử
Triệu Ngạn Đoan 趙彥端 (1121-1175) tự Đức Trang 德庄, hiệu Giới Am 介庵, người đất Biện.