Giữa trời trăng móc ngọn cây thông
Sương lá động chim hồng
Móc trong tưởng rượu sóng sánh
Mây mù nên áo ướt ròng
Giang Nam cảnh đẹp
Một vành núi biếc
Suối đỏ ngô đồng
Lữ khách chồn chân nên nghỉ
Giữa đình nằm ngắm thinh không

tửu tận tình do tại