Cửa thành khoá kỹ lặng tờ
Vài ba ánh mực giấy vua còn ngời
Hết canh năm chưa sáng trời
Hoa tường vi ánh trăng soi trập trùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)