Sông thu thuyền buộc chân đình,
Đêm yên tĩnh chẳng âm thanh tỳ bà.
Khách thương, vợ oán đi xa,
Đời không Tư mã ai sa lệ dùm.

tửu tận tình do tại