15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (53 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 21/03/2007 18:57 bởi Vanachi
Diêu Khoan 姚寬 (1105-1162) tự là Linh Uy 令威, hiệu là Tây Khê 西溪, quê ở Chiết Giang, con thứ của Tống thái sư Thuấn Minh 舜明, làm quan "Hộ bộ viên ngoại lang", "Xu mật viện tu quan". Ông có "Tây Khê tùng ngữ" được lưu truyền. Trong "Toàn Tống từ" có 5 bài của ông.