Chiếc diều, cốt cách: sườn khung giả,
Lên tít trời cao ngỡ tự mình.
Ngưng gió có ngày rơi bãi rác,
Tài bay còn kém lũ ruồi xanh!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.