12.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
16 bài thơ
Tạo ngày 01/12/2009 17:48 bởi hongha83
Nguyễn Đức Mẫn (1941-) nhà thơ, quê ở Anh Thư, Trịnh Xá, Bình Lục, Nam Hà. Là cử nhân kinh tế Ngoại thương. Tốt nghiệp lớp sáng tác văn học khoá I (Hội Văn nghệ Hà Nội).

Tác phẩm:
- Cánh buồm (thơ in chung), Hội Văn nghệ Hà Nội, 1989
- Làng Nổi (thơ), NXB Văn học, 1995