Chú mục đồng cưỡi bò
Tiếng ca rung bóng mát
Ý chừng muốn bắt ve
Bỗng nhiên dừng, ngừng hát

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)