Viết lẹ lời hay đừng hợm hĩnh
Trâu, Mai rốt cuộc lép Trường Khanh
Vật, hàng quà quý thường khan hiếm
Thơ, phú chân tài hẳng đến nhanh
Thanh, giốc cao trong đâu dẫ tấu?
Nhuỵ đàm thơm đẹp ít phô mình
Non tiên cực lạc đời nên biết
Gian khổ công phu mới luyện thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)