Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thiệu Ung (13 bài)
- Thái Tương (1 bài)
- Lý Cấu (2 bài)
- Hàn Kỳ (2 bài)
- Tô Thuấn Khâm (7 bài)
Tạo ngày 13/12/2020 15:43 bởi tôn tiền tử
Tổ Vô Trạch 祖無擇 (1011-1084) tự Trạch Chi 擇之, người Thượng Thái 上蔡, Hà Nam, đỗ tiến sĩ năm Bảo Nguyên thứ nhất (1038). Trước tác có Tổ Long Học văn tập 祖龍學文集 trong đó có 4 quyển là thơ.