Nhiều năm lưu lạc phong trần,
Lệ đầy khăn bởi người thân tít mù.
Hôm nay uống rượu thù du,
Hướng phương trời thẳm nhớ người rất xa.

tửu tận tình do tại