Cho hay kiến thức ưu siêu, phương Tây người Pháp nể, phương Bắc người Tàu theo, so bậc tài danh không thẹn kẻ;
Ngán nỗi anh hùng mai một, mùa hạ ông Lê về, mùa đông ông Bùi mất, bàn câu nghĩa khí biết cùng ai?

tửu tận tình do tại