Danh để luỵ người, thường vẫn thế;
Việc không theo bụng, biết làm sao!

tửu tận tình do tại