Năm mươi lăm tuổi hãy mừng ta,
Còn bốn nhăm năm đấy đó mà.
Đội đức hải sơn ngày tháng rộng,
Gẫm mình râu tóc tuyết sương pha.
Cung đàn ả nguyệt dầu yêu trẻ,
Chén rượu làng quê vẫn kính già.
Xiêm áo cũng chung nhờ lộc nước.
Được riêng khoẻ mạnh phúc nhà ta.


Nguồn: Việt Hán văn khảo, Phan Kế Bính, Mặc Lâm xuất bản, Sài Gòn, 1970