Dồn non vượt biển nào ai mạnh;
Yêu nước thương nhà chỉ tự đau.

tửu tận tình do tại