Tặng Đào Phan Duân

Thân đáo Bồng Lai đệ nhị phong,
Tử vi hoa hạ lộ hương nùng.
Hựu khai huỳnh vũ truyền kinh trướng,
Dao ức kim môn báo hiểu chung.
Cù lĩnh phiến vân nhàn độ điểu,
Trúc lâm xuân vũ tẫn thành long.
Mạc hiềm quan lãnh quy canh cận,
Mục túc hương thanh vị diệc nùng.

 

Dịch nghĩa

Người đã đến ngọn núi thứ hai ở chốn Bồng Lai (ý nói đậu Phó bảng)
Giọt móc dưới dàn hoa tử vi toả hương thơm ngát
Lại mở trường học với bức tường truyền dạy kinh sử
Xa nhớ tiếng chuông báo sáng nơi cửa vàng (kinh đô)
Con chim ung dung bay theo đám mây vượt đỉnh Cù Mông
Mưa xuân, cả rừng trúc (nơi bảy ông hiền ở) đều thành dáng con rồng
Chằng bận lòng về lương bổng quan giáo đạm bạc, miễn tiện bề đi lại dâng cơm canh hầu mẹ
Mâm rau đỗ cọng dài hương thoang thoảng mà vị đậm đà


Năm Thành Thái thứ 13 (1901), Đào Phan Duân được bổ nhiệm làm Đề học tỉnh Phú Yên. Tác giả lúc đó là Tổng đốc Bình Phú, nhân làm bài này chúc mừng.

Nguồn: Vũ Ngọc Liễn, “Đào Phan Duân - Cụ phó bảng đánh Tây, bỏ quan, được thưởng”, Báo Bình Định, ngày 27-11/-2005